pubblicità
Thảo luận 5

Phương trình hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm trong THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Notizie Solo il 5% della POPOLAZIONE lo saprebbe

pubblicità

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Cau B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • Cau D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(N3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O áp án đúngSterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Các câu hỏi có sử dụng cùng Phương Trình Hoá Học

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Câu hỏi kết quả số #1

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Cau B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • Cau D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(N3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

Sterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

pubblicità

Câu hỏi kết quả số #2

Chất lưỡng tính

Cioè các chất : ZnO, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3 e BaSO4. Số chất trong giorno vừa phản
ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là:

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. 2
 • Cau B. 5
 • Câu C. 3
 • Cau D. 4

Sterco di Nguồn nội

THPT THANH CHƯƠNG - NGHỆ AN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 HCl + NaHCO3 → H2O + NaCl + CO2 NaHCO3 + NaOH → H2O + Na2CO3 2NaOH + ZnO → H2O + Na2ZnO2 2NaOH + Zn (OH)2 → Na2[Zn (OH)4] 2HCl + ZnO → H2O + ZnCl2 2HCl + Zn (OH)2 → 2H2O + ZnCl2

Câu hỏi kết quả số #3

Phản ứng hóa học

Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Al(NO3)3 tác dụng với dung dịch NH3 dư
(b) Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3
(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2
(d) Dẫn khí CO2 dư vào dung dịch KAlO2
Số thí nghiệm thu c kết tủa khi phản ứng kết thúc là:

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. 1
 • Cau B. 2
 • Câu C. 3
 • Cau D. 4

Sterco di Nguồn nội

CHUYÊN HẠ LONG - QUẢNG NINH

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2 AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl 2H2O + KAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3 3H2O + 3NH3 + Al (NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO3 H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl

Câu hỏi kết quả số #4

Identificare

Điều khẳng định nào sau đây là sai?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. Al (OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và letame dịch KOH.
 • Cau B. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vai trò là chất khử?
 • Câu C. Kim loại Al tan c trong dung dịch H2SO4 loang, ngui.
 • Cau D. Kim loại Al có tính dẫn điện tốt hơn kim loại Cu.

Sterco di Nguồn nội

THPT Đoàn Thuong - Hai Duong

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Al (OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2

Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #1

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Cau B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • Cau D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(N3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

Sterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

pubblicità

Câu hỏi kết quả số #2

Hợp chất của nitơ

Có các nhận xét sau về N và hợp chất của nó:
(1). N2 tương đối trở về hoạt động hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử
có một liên kết ba bền.
(2). Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.
(3). HNO3 c tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.
(4). Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.
(5). Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn
gio được kết tủa màu xanh.
(6). Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.
Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là:

Phân loại câu hỏi

Lp 11 Di base

 • Câu A. 2
 • Cau B. 3
 • Câu C. 4
 • Cau D. 5

Sterco di Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Fe2O3 + 6 HNO3 → 2Fe(N3)2 + 3H2O 3H2 + N2 → 2NH3 2H2O + 6NH3 + CuSO4 → (N4)2SO4 + [Cu (NO3)4](OH)2 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2O + NH3 → NH4OH 2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

Câu hỏi kết quả số #3

Bài tập Sắt

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), gio được 1,344 lít NO (đktc) và letame dịch Z. Dung dịch Z hò 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là

Phân loại câu hỏi

Lp 12 Avanzate

 • Câu A. 0,5 mol
 • Cau B. 0,74 mol
 • Câu C. 0,54 mol
 • Cau D. 0,44 mol

Sterco di Nguồn nội

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3FeO + 10 HNO3 → 5H2O + NO + 3Fe (NO3)3 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #4

phản ng oxi hóa – khử

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

Phân loại câu hỏi

Lp 12 Di base

 • Câu A. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • Cau B. H2SO4 + Na2O → Na2SO4 + 2H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 3CO → 2Fe+ 3CO2
 • Cau D. 2AgNO3 + BaCl2 → Ba(NO3)2 + 2AgCl

Sterco di Nguồn nội

Tài liệu luyện thi H

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Na2O → H2O + Na2SO4 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba (NO3)2

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Câu hỏi kết quả số #1

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Cau B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • Cau D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(N3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

Sterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #2

Hỗn hợp kim loại tác dụng với axit H2SO4

Cho 8,9 gam bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư gio được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là:

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. 3,6 gioco va 5,3 gam
 • Cau B. 1,2 gioco va 7,7 gam
 • Câu C. 1,8 gioco va 7,1 gam
 • Cau D. 2,4 gioco va 6,5 gam

Sterco di Nguồn nội

HSP HÀ NỘI - THPT CHUYÊN

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4

Câu hỏi kết quả số #3

Phần trăm số mol

Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, gio được dung dịch Y chỉ chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa và 3,92 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khuí Biết tỉ khối của Z so với H2 là 9. Phần trăm số mol của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. 25
 • Cau B. 15
 • Câu C. 40
 • Cau D. 30

Sterco di Nguồn nội

THI THỬTHPT QG 2016

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 6Fe (NO3)2 + 9H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 4H2O + 10 HNO3 + NO H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 H2SO4 + ZnO → H2O + ZnSO4

Câu hỏi kết quả số #4

Kim loại kiềm thổ

Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 trong letame dịch H2SO4. Sau phản ứng gio được sterco dịch Y chỉ chứa một muối sunfat và 4,48 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 đã phản ứng là

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. 0,3 moli
 • Cau B. 0,4 moli
 • Câu C. 0,5 moli
 • Cau D. 0,6 moli

Sterco di Nguồn nội

THPT LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #1

Phản ứng hóa học

Thí nghiệm không xảy ra phản ng oxi hóa ‒ khử là:

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loang.
 • Cau B. Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl.
 • Câu C. Nung hỗn hợp Fe3O4 và Al ở nhiệt độ cao.
 • Cau D. Cho khí CO vào Fe3O4 nung nong.

Sterco di Nguồn nội

Kĩ thuật vết dầu loang chinh phục lí thuyết Hóa học

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

8Al + 3 Fe3O4 → 4Al2O3 + 9 Fe 4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2 8HCl + Fe3O4 → FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #2

Phương trình hóa học

Phương trình hoá học nào sau đây sai?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. mg + H2SO4→ MgSO4 + H2
 • Cau B. Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 +3H2O
 • Câu C. Fe2O3 + 6HNO32Fe (NO3)3 + 3H2O
 • Cau D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(N3)2 + 2Fe (NO3)3 + 4H2O

Sterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al (OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 H2SO4 + Mg → H2 + MgSO4 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #3

Bài tập Sắt

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dung dịch Y), gio được 1,344 lít NO (đktc) và letame dịch Z. Dung dịch Z hò 5,04 gam Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có trong Y là

Phân loại câu hỏi

Lp 12 Avanzate

 • Câu A. 0,5 mol
 • Cau B. 0,74 mol
 • Câu C. 0,54 mol
 • Cau D. 0,44 mol

Sterco di Nguồn nội

Sách giáo khoa 12

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

3FeO + 10 HNO3 → 5H2O + NO + 3Fe (NO3)3 Fe2O3 + HNO3 → H2O + Fe (NO3)3 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3

Câu hỏi kết quả số #4

Phản ng

Cho các phương trình phản ứng sau, phương trình nào có tổng hệ số cân bằng cao nhất?
(1). HNO3 + Fe3O4 ----> ;
(2). H2O + Ba + FeCl3 ----> ;
(3). Ca(OH)2 + H3PO4 ----> ;
(4). Al + FeCl3 -----> ;

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. (1)
 • Cau B. (2)
 • Câu C. (3)
 • Cau D. (4)

Sterco di Nguồn nội

Tài liệu luyện thi H

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al + 3FeCl3 → AlCl3 + 3FeCl2 Ca (OH)2 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O 28 HNO3 + 3 Fe3O4 → 14H2O + NO + 9Fe (NO3)3 6H2O + 3Ba + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2H2 + 2Fe (OH)3

Các câu hỏi liên quan khác

Câu hỏi kết quả số #1

Tính chất hóa học của oxit nhôm

Oxit nhôm không phản ứng với chất nào sau đây?

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. HCl
 • Cau B. H2
 • Câu C. Ca (OH)2
 • Cau D. NaOH

Sterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

Al2O3 + Ca (OH)2 → H2O + Ca (AlO2)2 Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2

Câu hỏi kết quả số #2

Hỗn hợp muối kali

Nhỏ từ từ 100 ml letame dịch hỗn hợp K2CO3 0,05 M và KHCO3 0,15 M vào 150 ml letame dịch HCl 0,1 M và khuấy đều. Sau các phản ứng, gio được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Phân loại câu hỏi

n Thi Đại Học Di base

 • Câu A. 224,0
 • Cau B. 336,0
 • Câu C. 268,8
 • Cau D. 168,0

Sterco di Nguồn nội

THPT CHUYÊN BIÊN HÒA - HÀ NAM

Câu hỏi có liên quan tới phương trình

HCl + KHCO3 → H2O + KCl + CO2 2HCl + K2CO3 → H2O + 2 KCl + CO2

Imprese Sponsor

TVB A Time To Remember

Ultime notizie

Informazioni interessanti che solo poche persone conoscono


Gli annunci sotto forma di reddito ci aiutano a mantenere i contenuti con la massima qualità perché abbiamo bisogno di inserire annunci? : D

Non voglio supportare il sito web (chiudi) - :(